Subvencije EKO sklada

Vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi:
 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo, izvedeno od 1. 2. 2023 dalje.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi (oz. les/alu) okni s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,0 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. Lastnosti novih lesenih oken morajo biti določene na podlagi standarda SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Ustreznost novih lesenih oken bo preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1.
Vgradnja oken mora biti izvedena po smernicah RAL montaže.
 

Priznani stroški vključujejo stroške:

  • odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo novih;
  • nakupa in vgradnje senčil;
  • nakupa in vgradnje zunanjih in notranjih okenskih polic;
  • popravila in zaključne obdelave špalet;
  • nakupa in vgradnje zunanjih vhodnih vrat
  • ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe. Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje garažnih vrat ter vgradnje dodatnih novih oken.
     

Višina spodbude in priznani stroški:

Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 €/ na m2 zamenjanih oken.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga po objavljenem javnem pozivu.

Povpraševanje