EKO sklad

EKO SKLAD subvencije 2024

Eko sklad je 5.7.2024 objavil poziv 114SUB-OB24

Vlogo z dokazili je potrebno oddati po izvedeni menjavi oken.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 30% priznanih stroškov naložbe (vključno z DDV) in ne več kot 250 € na m2 oken/vrat.

Z veseljem vam pripravimo ponudbo in pomagamo pri pripravi vloge za nepovratna sredstva EKO sklada.Javni poziv 99SUB-OB22 je bil 31.05.2024 zaprt. Nov poziv bo objavljen predvidoma 5.7.2024 . Več si lahko preberete na strani EKO sklad


JAVNI POZIV 99SUB-OB22 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stavbah na območju Mestne občine Celje, ki je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in nasl.), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17 in nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18 in nasl.) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščena v razred največje obremenjenosti in ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
 
Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. 
 
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do I, ki bodo izvedeni od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.
 
UKREP vezan na okna
E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
 
 
POSTOPEK KANDIDIRANJA ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM 99SUB-OB22
 
1. PRIDOBITEV PONUDBE  ( upoštevati model, ki izpolnjuje zahteve EKO sklada, in RAL montažo )

2. IZVEDBA NALOŽBE
 
3. ODDAJA VLOGE NA EKO SKLAD
Vlagatelj vlogo odda po izvedeni naložbi (menjavi oken). Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 99SUB-OB22 in obvezne priloge:
1. kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe; - PRIPRAVI STRANKA
oziroma (ali)
izpolnjeno Izjavo o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska;
V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe, zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno priložiti.
2. račun za nakup in vgradnjo lesenih oken, ki mora vključevati popis del, število in površino vertikalnih in strešnih oken in/ali balkonskih vrat in/ali fiksnih zasteklitev, tip okna in profila, vrsto zasteklitve, tip distančnika, toplotno prehodnost celotnega okna ter navedbo načina vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken  -PREJMETE PO KONČANI  MENJAVI  OKEN
3. dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca); - PRIPRAVI STRANKA
4. fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine – PRILOGA RAČUNU
5. fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže – PRILOGA RAČUNU
6. fotografije vseh zamenjanih oken, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu. Če je bila naložba izvedena v stanovanju v večstanovanjski stavbi, se lahko predloži fotografije oken, posnete z notranje strani oziroma iz stanovanja;  -PRIPRAVI STRANKA ( na ponudbi je navedena lokacija okna )
Priznani stroški vključujejo:  odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo novih, nakup in vgradnjo senčil, nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic, popravilo in zaključno obdelavo špalet, nakup in vgradnjo zunanjih vhodnih vrat;, ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.                                                                                                                                 
 
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje garažnih vrat ter vgradnje dodatnih novih oken.         
Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov naložbe (vključno z DDV) in ne več kot 150 €/ m2 površine oken in vrat. V primeru hkratne izvedbe 3 ukrepov je višja finančna spodbuda oz. vsota vseh ukrepov povečana za 50%, vendar ne več kot 30% priznanih stroškov naložbe.

Predvideno izplačilo subvencije je v 2-3 mesecih po prejemu odločbe EKO sklada.
 
 
Povpraševanje